.:: تعرفه اینترنت آسیاتک | دفتر مرکزی آسیاتک قم 37840100 ::. اینترنت آسیاتک قم  

   
 
   
 
   
 • تعرفه سرویس های آسیاتک قم
با کلیک بر روی قیمت هریک از سرویس های مشخص شده وارد صفحه پرداخت میشوید و میتوانید به صورت آنی اقدام به خرید نمایید

خرید از طریق سایت آسیاتک قم (کلیک بر روی تعرفه های مندرج در این صفحه) مشمول 8% تخفیف میباشد که در فاکتور نهایی قبل از پرداخت محاسبه میگردد


آسیاتک قمآپلود رایگان

قیمت 1 ماه

قیمت 3 ماه

قیمت 6 ماه

قیمت 12 ماه

حامی 01 گیگ در ماه (5 تا 8صبح نیم بها)

62,130

182,662

346,685

656,093

حامی 02 گیگ در ماه (2 تا 8 صبح نیم بها)

98,100

288,414

547,398

1,035,936

حامی 04 گیگ در ماه (2 تا 8 صبح نیم بها)

150,420

442,235

839,344

1,588,435

حامی 06 گیگ در ماه (2 تا 5 صبح نیم بها و تا 8 رایگان)

214,730

631,306

1,198,193

2,267,549

حامی نامحدود برنزی  128 با امکان تبادل حداقل 6 گیگ درماه

156,960 461,462 875,836 1,657,497

حامی نامحدود نقره ای ( با 3 گیگ سرعت بالا و تبادل حداقل 10 گیگ درماه)

249,610 733,853 1,392,823 2,635,881

حامی نامحدود طلایی  ( با 7 گیگ سرعت بالا و تبادل حداقل 14 گیگ درماه)

336,810 990,221 1,879,399 3,556,713

آسیاتک قمآپلود رایگان

قیمت 1 ماه

قیمت 3 ماه

قیمت 6 ماه

قیمت 12 ماه

چالاک 01 گیگ در ماه  (5 تا 8 صبح نیم بها)

70,850 208,299 395,343 748,176

چالاک 02 گیگ در ماه (2 تا 8 صبح نیم بها)

106,820 314,051 596,056 1,128,019

چالاک 04 گیگ در ماه (2 تا 8 صبح نیم بها)

168,950 496,713 942,741 1,784,112

چالاک 06 گیگ در ماه (2 تا 5 صبح نیم بها و تا 8 رایگان)

249,610 733,853 1,392,824 2,635,882

چالاک 10 گیگ در ماه (2 تا 8 صبح رایگان)

369,510 1,086,359 2,061,866 3,902,026

چالاک نامحدود برنزی  256 با امکان تبادل حداقل 10 گیگ درماه

228900 672966 1277262 2417184

چالاک نامحدود نقره ای ( با 4 گیگ سرعت بالا و تبادل حداقل 18 گیگ درماه)

391310 1150451 2183509 4132233

چالاک نامحدود طلایی  ( با 10 گیگ سرعت بالا و تبادل حداقل 25 گیگ درماه)

543910 1599095 3035017 5743689

آسیاتک قمآپلود رایگان

قیمت 1 ماه

قیمت 3 ماه

قیمت 6 ماه

قیمت 12 ماه

چلچله 01 گیگ در ماه  (5تا8صبح نیم بها)

86,110 253,163 480,494

909,322

چلچله 02 گیگ در ماه (2 تا 8 صبح نیم بها)

123,170 362,120 687,289

1,300,675

چلچله 04 گیگ در ماه (2 تا 8 صبح نیم بها)

184,210 541,577 1,027,892 1,945,258

چلچله 06 گیگ در ماه (2 تا 5 صبح نیم بها و تا 8 رایگان)

260,510 765,899 1,453,646 2,750,986

چلچله 10 گیگ در ماه (2 تا 8 صبح رایگان)

392,400 1,153,656 1,453,646 4,143,744

چلچله 20 گیگ در ماه (2 تا 8 صبح رایگان)

598,410 1,759,325 3,339,128 6,319,210

چلچله نامحدود برنزی  512 با امکان تبادل حداقل 20 گیگ درماه

402210 1182497 2244331 4247337

چلچله نامحدود نقره ای ( با 5 گیگ سرعت بالا و تبادل حداقل 36 گیگ درماه)

609310 1791371 3399949 6434313

چلچله نامحدود طلایی ( با 13 گیگ سرعت بالا و تبادل حداقل 60 گیگ درماه)

936310 2752751 5224610 9887434

آسیاتک قمآپلود رایگان

قیمت 1 ماه

قیمت 3 ماه

قیمت 6 ماه

قیمت 12 ماه

چابک 01 گیگ در ماه  (5تا 8 صبح نیم بها)

118,810 349,301 662,960 1,254,634

چابک 02 گیگ در ماه (2 تا 8 صبح نیم بها)

152,600 448,644 851,508 1,611,456

چابک 04 گیگ در ماه (2 تا 8 صبح نیم بها)

218,000 640,920 1,216,440 2,302,080

چابک 06 گیگ در ماه(2 تا 5 صبح نیم بها و تا 8 رایگان)

271,410 797,945 1,514,468 2,866,090

چابک 10 گیگ در ماه (2 تا 8 صبح رایگان)

413,110 1,214,543 2,305,154 4,362,442

چابک 20 گیگ در ماه (2 تا 8 صبح رایگان)

631,110 1,855,463 3,521,594 6,664,522

چابک 40 گیگ در ماه (2 تا 8 صبح رایگان)

1,067,110 3,137,303 5,954,474 11,268,682

چابک نامحدود برنزی  1024 با امکان تبادل حداقل 40 گیگ درماه

685610 2015693 3825703 7240041

چابک نامحدود نقره ای ( با 9 گیگ سرعت بالا و تبادل حداقل 70 گیگ درماه)

1023510 3009119 5711186 10808266

چابک نامحدود طلایی ( با 18 گیگ سرعت بالا و تبادل حداقل 120 گیگ درماه)

2080810 6117581 11610920 21973354

آسیاتک قمآپلود رایگان

قیمت 1 ماه

قیمت 3 ماه

قیمت 6 ماه

قیمت 12 ماه

کیمیا 01 گیگ در ماه  (5تا8صبح نیم بها)

162,410 477,485 906,248 1,715,050

کیمیا 02 گیگ در ماه (2 تا 8 صبح نیم بها)

195,110 573,623 1,088,714 2,060,362

کیمیا 04 گیگ در ماه (2 تا 8 صبح نیم بها)

260,510 765,899 1,453,646 2,750,986

کیمیا 06 گیگ در ماه (2 تا 5 صبح نیم بها و تا 8 رایگان)

315,010 926,129 1,757,756 3,326,506

کیمیا 10گیگ در ماه (2 تا 8 صبح رایگان)

445,810 1,310,681 2,487,620 4,707,754

کیمیا 20 گیگ در ماه (2 تا 8 صبح رایگان)

696,510 2,047,739 3,886,526 7,355,146

کیمیا 30 گیگ در ماه (2 تا 8 صبح رایگان)

903,610 2,656,613 5,042,144 9,542,122

کیمیا 60 گیگ در ماه (2 تا 8 صبح رایگان)

1,426,810 4,194,821 7,961,600 15,067,114

کیمیا نامحدود برنزی  2048 با امکان تبادل حداقل 81 گیگ درماه

1154310 3393671 6441050 12189514

 کیمیا نامحدود نقره ای ( با 13 گیگ سرعت بالا و تبادل حداقل 120 گیگ درماه)

1764710 5188247 9847082 18635338

 کیمیا نامحدود طلایی  ( با 25 گیگ سرعت بالا و تبادل حداقل 200 گیگ درماه )

3726710 10956527 20795042 39354056

آسیاتک قمآپلود رایگان

قیمت 1 ماه

قیمت 3 ماه

قیمت 6 ماه

قیمت 12 ماه

کولاک 01 گیگ در ماه  (5تا8صبح نیم بها)

184,210 541,577 1,027,892 1,945,258

کولاک 02 گیگ در ماه (2 تا 8 صبح نیم بها)

216,910 637,715 1,210,358 2,290,570

کولاک 04 گیگ در ماه (2 تا 8 صبح نیم بها)

271,410 797,945 1,514,468 2,866,090

کولاک 06 گیگ در ماه (2 تا 5 صبح نیم بها و تا 8 رایگان)

347,710 1,022,267 1,940,222 3,671,818

کولاک 10 گیگ در ماه (8 تا 10 صبح رایگان نیم چاشت  )

434,910 1,278,635 2,426,798 4,592,650

کولاک 30 گیگ در ماه (2 تا 8 صبح رایگان)

925,410 2,720,705 5,163,788 9,772,330

کولاک 60 گیگ در ماه (2 تا 8 صبح رایگان)

1,459,510 4,290,959 8,144,066 15,412,426

کولاک 100 گیگ در ماه (2 تا 8 صبح رایگان)

2,168,010 6,373,949 12,097,496 22,894,186

کولاک نامحدود برنزی  4096 با امکان تبادل حداقل 162 گیگ درماه

2080810 6117581 11610920 21973354

کولاک نامحدود نقره ای ( با 18 گیگ سرعت بالا و تبادل حداقل 240 گیگ درماه)

3050910 8969675 17024078 32217610

کولاک نامحدود طلایی  ( با 36 گیگ سرعت بالا و تبادل حداقل 360 گیگ درماه)

5438010 15987750 30344096 57425384

آسیاتک قمآپلود رایگان

قیمت 1 ماه

قیمت 3 ماه

قیمت 6 ماه

قیمت 12 ماه

شهاب 01 گیگ در ماه  (5تا 8 صبح نیم بها)

207,100 608,874 1,155,618 2,186,976

شهاب 02 گیگ در ماه (2 تا 8 صبح نیم بها)

238,710 701,807 1,332,002 2,520,778

شهاب 04 گیگ در ماه (2 تا 8 صبح نیم بها)

304,110 894,083 1,696,934 3,211,402

 شهاب 10 گیگ در ماه (4 تا 10 صبح رایگان)

478,510 1,406,819 2,670,086 5,053,066

 شهاب 20 گیگ در ماه (2 تا 8 صبح رایگان)

729,210 2,143,877 4,068,992 7,700,458

 شهاب 40 گیگ در ماه (2 تا 8 صبح رایگان)

1,088,910 3,201,395 6,076,118 11,498,890

 شهاب 200 گیگ در ماه (2 تا 8 صبح رایگان)

3,955,610 11,629,493 22,072,304 41,771,242
 

  1 گیگ ترافیک افزوده 5 گیگ ترافیک افزوده 12 گیگ ترافیک افزوده 25 گیگ ترافیک افزوده55 گیگ ترافیک افزوده
 110 گیگ ترافیک افزوده
 39240 ریال 196200 ریال 401120 ریال 719400 ریال 1308000 ریال 2267200  ریالسلام

 • برای مشاهده سایر تعرفه های اینجا کلیک کنید.
 • منظور از ترافیک هر دوره، مجموع ترافیک دریافتی و ارسالی در آن دوره است.
 • با توجه به این که سرعت دریافت اطلاعات (سرعت دانلود) بر اساس کیلوبایت بر ثانیه نمایش داده می‌شود، برای تبدیل سرعت‌ سرویس‌های‌ بالا به کیلوبایت بر ثانیه باید سرعت سرویس را به عدد ٨ تقسیم کنید.
 • انتقال ترافیک هر دوره به دوره بعد امکان پذیر نیست.
 • در راستای جلب رضایت مشترکین و تا زمان وجود بستر و امکانات لازم در شرکت آسیاتک از ساعت 2 نیمه شب الی 8 صبح ، حجم سرویسهای 2 ، 4 و 6 گیگابایتی به صورت نیم بها و حجم سرویسهای 10 گیگابایتی و بالاتر به ازای هر ماه به صورت رایگان محاسبه خواهد شد.
 • سرویس های دارای سرعت بالاتر از ۱۲۸ کیلوبیت بر ثانیه مطابق قوانین سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی قابل ارایه است.
 • هزینه مودم دوپورت با سه سال گارانتی معتر 40.000 تومان و هزینه مودم وایرلس با سه سال گارانتی معتر 70.000 تومان است. 
 • هزینه ی راه اندازی و نصب این سرویس ها 15000 تومان است.   
 • مدت اعتبار قیمت : کلیه تعرفه ها طبق مصوبه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی محاسبه و تایید شده و تا زمانی که تغییر قیمتی توسط این سازمان صورت نگیرد، قیمت های یاد شده اعتبار خواهد داشت.
 • سیاست آسیاتک بر این است که کیفیت و ضریب به اشتراک گذاری سرویس کاربران به مراتب بهتر از الزامات قانونی(ضریب اشتراک یک به هشت موضوع مصوبه جلسه ۱۵۲کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات)و چارچوب قرارداد با آنان باشد. تجربه چندین ساله ی آسیاتک نیر موید این واقعیت است که تقریبا تمامی کاربران از این ویژگی برخوردار می شوند. اما چنانچه برای سرویس های نامحدود یا در ساعات مصرف رایگان، کاربری به صورت پیوسته با ابزارهای به اشتراک گذاری فایل، به مصرف بی رویه تا جایی ادامه دهد که کاربران دیگر را تحت فشار قرار دهد یا در شبکه یا در مهندسی ترافیک اختلال ایجاد کند، با هدف حفظ کیفیت برای همه کاربران دیگر، به صورت خودکار و تدریجی ضریب به اشتراک گذاری و کیفیت سرویس وی مطابق قرارداد خواهد شد و تا مدت زمانی نمی توانند از این ویژگی فراتر از قرارداد بهره مند شوند.
 • هزینه دایری و تخلیه خطوط مشترکین توسط شرکت مخابرات ایران (مطابق مصوبه جلسه ۱۵۲ کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات)، 5000 تومان است که به قیمت های بالا افزوده خواهد شد.

 • ضریب دسترسی، مشخص کننده امکان دسترسی مشتری به حداکثر خدمات ارایه شده روی بستر شبکه شرکت انتقال داده های آسیاتک با توجه به پارامترهای مندرج در sla می باشد.درضمن جهت محاسبه غرامت و جریمه براساس ضریب عدم دسترسی (k)مندرج در sla رفتار خواهدشد .

 • بهره گیری مناسب و کامل  از سرویس های  با سرعت بالا  مستلزم کیفیت مناسب خط تلفن مشترک می باشد.
 
 


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic